Rozdzielność majątkowa – czym jest, jej wady oraz zalety.

Wraz z zawarciem małżeństwa, na mocy ustawy, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Małżonkowie w bardzo łatwy sposób mogą jednak ograniczyć lub rozszerzyć ją bądź też ustanowić inną, określoną przez siebie rozdzielność majątkową. Podstawą prawną do takiego rozwiązania jest umowa zawarta w postaci aktu notarialnego. Umowa ta może zostać w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana.

Na czym polega wspólność majątkowa?

W ramach wspólności majątkowej wyróżniamy trzy masy majątkowe: dwa majątki osobiste oraz majątek wspólny. Do majątków osobistych zaliczamy wszystkie przedmioty oraz prawa majątkowe, które zostały nabyte zanim małżeństwo zostało zawarte. Co więcej, to majątku osobistego zaliczana jest także darowizna oraz prawa i przedmioty majątkowe otrzymane na drodze dziedziczenia.

Dowiedz się więcej na https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozdzielnosc-majatkowa-warszawa/

Do majątku wspólnego zaliczane są natomiast wszystkie przedmioty majątkowe nabyte podczas trwania małżeństwa.

Jeżeli nie odpowiadają nam te zasady, możemy ustanowić inne – rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową według własnych przekonań.

Rozdzielność majątkowa – czym jest oraz na czym polega?

Rozdzielnością majątkową nazywamy małżeński ustrój majątkowy. Stanowi ona alternatywne rozwiązanie dla wspólności majątkowej. W momencie, kiedy małżeństwo decyduje się na rozdzielność, w następstwie każde z nich będzie posiadało swój osobisty majątek, którym będzie mogło zarządzać bez wiedzy drugiej osoby.

Na czym polega rozdzielność majątkowa w praktyce? Warto mieć na uwadze, że nie zabrania ona dalszego nabywania wspólnych praw majątkowych. W takiej sytuacji każde z małżonków będzie miało dostęp do części udziału, jaką wyraża się w ułamku. O tym, jak duży będzie ułamek małżonkowie decydują samodzielnie – podział nie musi być bowiem równy. Ponadto, obie strony mogą samodzielnie decydować o swojej części majątku oraz nie muszą pytać o zgodę drugiej strony. Każdy z małżonków jest wówczas właścicielem praw oraz przedmiotów majątkowych, jakie nabył zarówno przed, jak i po ślubie.

Rozdzielność majątkowa może zostać wprowadzona:

  • przymusowo, za pomocą orzeczenia sądu,
  • na mocy prawa – kiedy ogłoszono upadłość jednego z małżonków lub został on ubezwłasnowolniony,
  • za pomocą intercyzy, czyli umowy zawartej pomiędzy małżonkami,
  • w przypadku o orzeczeniu separacji.

Zalety i wady rozdzielności majątkowej

Niewątpliwie, największą zaletą rozdzielności majątkowej jest fakt, iż małżonkowie nie będą odpowiadać za długi zaciągnięte przez drugą stronę. Jest to zatem doskonały sposób, aby ochronić majątek drugiej osoby. Warunkiem braku odpowiedzialności za te zobowiązania jest jednak to, aby wierzyciel jednego z małżonków wiedział o tym, iż pozostaje on w takim ustroju.

Jeżeli chodzi o wady to w zasadzie jedyną, jaką możemy wyróżnić jest fakt, iż obie strony stanowią całkowicie oddzielne podmioty, gdzie każdy pracuje oraz bogaci się na swój rachunek. Warto wziąć także pod uwagę fakt, iż kiedy mamy do czynienia z rozwodem, jedna ze stron może być bardziej poszkodowana. Z reguły, jest to ta osoba, która więcej energii poświęciła na wychowanie dzieci oraz utrzymanie domu, niż na pracę zarobkową oraz robienie kariery.

Dodaj komentarz